Územní plán

Obec Okna 9 Obec 9 Územní plán

Územní plán – právní stav po změně číslo 2.

Zastupitelstvo obce Okna vydalo územní plán obce s účinností od 12. ledna 2009.
Územní plán Okna

1. Textová část

Územní plán Okna – textová část

Textová část územního plánu obsahuje:
A. vymezení zastavěného území
B. koncepce rozvoje území
C. urbanistická koncepce
D. koncepce veřejné infrastruktury
E. koncepce uspořádání krajiny
F. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
G. vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
H. vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo
I. vymezení ploch a koridorů územních rezerv
J. vymezení ploch a koridorů k prověření územní studií

Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje:
A. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
B. údaje o splnění zadání
C. komplexní zdůvodnění přijatého řešení
D. informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
E. vyhodnocení důsledků řešení na ZPF a PUPFL
F. údaje o počtu listů a výkresů odůvodnění ÚP

2. Grafická část:

Územní plán Okna – grafická část

Grafická část územního plánu obsahuje:
Výkres č. 1 – výkres základního členění (měř. 1:5000)
Výkres č. 2 – hlavní výkres (měř. 1:5000)
Výkres č. 3 – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Grafická část odůvodnění obsahuje:
Výkres č. 4 – koordinační výkres (měř. 1:5000)
Výkres č. 5 – výkres koordinace technické infrastruktury (měř. 1:5000)
Výkres č. 6 – výkres širších vztahů (měř. 1:50000)
Výkres č. 7 – výkres předpokládaných záborů ZPF (měř. 1.5000)