Územní plán

Obec Okna 9 Obec 9 Územní plán

Územní plán – úplné znění po změně č. 3

  • Zastupitelstvo obce Okna vydalo územní plán obce s účinností od 12. ledna 2009.
  • Změna č. 1 Územního plánu obce Okna byla schválena 3.11.2011, usnesením číslo 55/2011
  • Změna č. 2 Územního plánu obce Okna byla schválena 10.4.2013, usnesením číslo 21/2013
  • Změna č. 3 Územního plánu obce Okna byla schválena 16.6.2021, usnesením číslo 82/2021

1. Textová část

Okna_UP_UPLNE_ZNENI PO Z3

Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje:
A. Vymezení zastavěného území 5
B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
C. Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice
D. Koncepce veřejné infrastruktury
E. Koncepce uspořádání krajiny
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
G. Vymezení VPS a VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch
pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
H. Vymezení VPS a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo
I. Stanovení kompenzačních opatření dle § 50 odst. 6 SZ 53
J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části

2. Grafická část:

Okna_UP_UPLNE_ZNENI_PO Z3_01_Vykres zakladniho cleneni uzemi

Okna_UP_UPLNE_ZNENI_PO Z3_02A_Hlavni vykres

Okna_UP_UPLNE_ZNENI_PO Z3_02B_Vykres koncepce technicke infr

Okna_UP_UPLNE_ZNENI_PO Z3_03_Vykres VPS a VPO

Okna_UP_UPLNE_ZNENI_PO Z3_04_Koordinacni vykres