Info 106/1999 Sb.

Rok 2017

 Žádost KROSS, s.r.o. o informaci a poskytnutí informace dle zákona 106-1999 Sb.

Žádost_o_poskytnuti_informace REMA AOS  dle zákona č. 106 – 1999 Sb.

Odpověď REMA AOS.cz dle zákona č. 106 – 1999 Sb.

Žádost a informace dle zákona č.106 – 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost a informace o zpracování os. údajů dle z.č. 101-2000 Sb.

Rok 2013

Zadost-2013

žádost o info- Dokument aplikace Microsoft Office Word

 

podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

OBEC OKNA

 

Důvod a způsob založení povinného subjektu:

 

Obec Okna vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm.c) zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  IČO obce Okna je 00 673 412.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy, za podmínek stanovených zákony ( viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR a hlava druhá zákona o obcích ).

Výkon samostatné působnosti : je v souladu s právním řádem ČR, kdy obec jako nezávislý právní subjekt rozhoduje samostatně. Do této činnosti může stát zasáhnout pouze v případě, že došlo k porušení zákona ČR. Výkon samostatné působnosti je zajišťován především volenými zástupci ( zastupitelstvo obce, starosta, zástupce starosty ).

Výkon přenesené působnosti : ( výkon státní správy ) obec zajišťuje pouze v případě, že je jí tato působnost zákonem svěřena. V této činnosti je vázána nejen právním řádem ČR, ale i řídícími akty nadřízených orgánů ( vztah nadřízenosti a podřízenosti).

Popis organizační struktury a základní působnosti obecního úřadu ve vztahu k občanům

 

Sídlo : Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna

Tel.: 487 876 134, 487 876 122

Fax : 487523528

E-mail : starosta@obecokna.cz

Starostka : Eva Müllerová, uvolněná ( tel. 487 876 134, mob. 724168476 )

Zástupce starosty: Jaroslav Ouředník , neuvolněný

zastupitelé:  Jaroslav Pek, Libor Henc, Tereza Tvrdková, Helena Čápová, Michal Grolmus

Úřední hodiny : pondělí a středa  8.00 – 12.00   –   13.00 – 17.00 hodin   starosta

středa   7.00 -16.30 hodin   účetní (tel. 487 876 122)

Příspěvková organizace obce :

 

Základní škola, Okna 3, 471 62 Okna, tel. 487 876 112  a

Mateřská škola, Okna 81, 471 62 Okna, tel. 487 876 232

Oba subjekty jsou jako jedna PO pod názvem –

Základní škola a mateřská škola, Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Ředitelka : Iveta Myšková

Výše uvedená příspěvková organizace obce má vlastní právní subjektivitu.

Místo, kde lze podávat písemné návrhy, návrh na zahájení správního řízení, písemné žádosti o zpřístupnění informací, petice a opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu je OU Okna – starosta obce.

 

 

 

Základní působnost obce ve vztahu k občanům

Samostatná působnost:

 

 1. schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění
 1. hospodaření s majetkem obce
 1. poskytování a přijímání darů
 1. sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 1. zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich rušení
 1. rozhodování o účasti obcí v obchodních společnostech a nadacích
 1. stanovení druhů a sazeb místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 1. vydávání obecně závazných vyhlášek patřících  do samostatné působnosti
 1. rozhodování o vyhlášení místního referenda a realizace jeho výsledků
 1. volba, zřizování a ustanovování orgánů obce
 1. rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí a ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem
 1. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury (s výjimkou výkonu státní správy)
 1. místní záležitosti veřejného pořádku včetně rozhodování o přestupcích
 1. správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojení potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce
 1. čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
 1. ukládání sankcí podle zákona o obcích
 1. udělování čestného občanství obce a cen obce
 1. zajišťování hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje ve svém územním obvodu
 1. ochrana a tvorba zdravého životního prostředí (s výjimkou těch činností, které jsou obci svěřeny jako výkon státní správy)
 1. správa hřbitova

Postup a možnosti občana před vydáním rozhodnutí ( usnesení, opatření ) příslušným orgánem obce, i po vydání rozhodnutí :

 

( Na tuto oblast se nevztahuje, až na výjimky, správní řád.)

Zletilý občan obce má zejména právo :

 1. zúčastnit se jednání obecního zastupitelstva a nahlížet do zápisů z jeho jednání
 2. podávat orgánům obce písemné návrhy
 3. podávat orgánům obce petice
 4. podávat písemné připomínky, k návrhu rozpočtu obce a k vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok i ústní připomínky
 5. působnost v oblasti místního referenda (zák.č. 298/1992 Sb.).

Přenesená působnost :

MěÚ  Doksy

Na úseku územního plánu

Pověřený obecní úřad

–   vydává rozhodnutí o umístění stavby, o využití území, o stavební uzávěře, o ochranném

pásmu

Na úseku stavebně-správním

Pověřený obecní úřad

–     provádí stavební řízení a vydává stavební povolení na stavby

provádí kolaudační řízení a vydává rozhodnutí, vykonává státní stavební dohled

 

 1. provádí řízení a vydávání povolení na reklamní a informační zařízení, terénní úpravy
 1. přijímá ohlášení drobných staveb, stavebních úprav, udržovacích prací

 

–     nařizuje údržbu, nezbytné stavební úpravy, zabezpečovací práce a vyklizení staveb

 

–     povoluje, popř. nařizuje odstranění staveb

 

 1. nařizuje vlastníkům pořízení dokumentace skutečného provedení nebo pasport stavby
 1. povoluje vstup na cizí pozemky a stavby

 

–     vyřizuje stížnosti související se stavebně-správní činností

 

–     vydává stanoviska jako dotčený orgán státní správy

 

 1. vydává stanoviska k pozemkovým úpravám ve spravovaném regionu stavebního úřadu

 

Všechny obecní a městské úřady

 1. přidělují čísla popisná a evidenční.

Na úseku geologie

Všechny obecní a městské úřady

 1. povolují stavby místních komunikací (MK) a jejich rekonstrukci

–     povolují zvláštní užívání MK (překopy, skládání a nakládání předmětů na MK), uzavírky

a objížďky

 1. povolují připojování MK, zřizování sjezdu ze sousedních nemovitostí na MK
 1. sledují a doplňují pasport místních komunikací

 

 1. povolují zásah a zábor do veřejného prostranství v souladu s vyhláškou o čistotě města.

 

Na úseku životního prostředí

 

 1. poskytuje informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů, jimiž disponuje.

Na úseku vodního hospodářství

Všechny obecní a městské úřady

 1. upravují, omezují, popř. zakazují obecně užívání povrchových vod
 1. omezují nebo jinak upravují zásobování pitnou vodou

 

–     ukládají opatření k odstranění závadného stavu veřejné kanalizace nebo veřejného

vodovodu.

Pověřené úřady dále

–     povolují odběr a jiné užívání povrchových a podzemních vod pro potřeby jednotlivých

občanů a zřizování, změny a rušení vodohospodářských děl, která s tím souvisejí

 1. rozhodují v případech, kdy jim přísluší povolovat vodohospodářské dílo, též o ostatních

záležitostech, které se ho týkají

 1. rozhodují ve sporech o zřízení, popř. zrušení přípojky k veřejnému vodovodu nebo veřejné kanalizaci pro jednotlivé obytné budovy, drobné stavby, terénní úpravy, pokud neovlivní odtokové poměry
 1. vyjadřují se podle § 14 vodního zákona v případech, v nichž jsou příslušné k udělení povolení nebo souhlasu.

Všechny stavební úřady

 1. vydávají územní rozhodnutí a stavební povolení na liniové vodohospodářské a další vodohospodářské stavby.

Na úseku ochrany ovzduší

Všechny obecní a městské úřady

 1. kontrolují dodržování povinností provozovateli malých zdrojů znečišťování ovzduší a za nedodržení povinností jim ukládají pokuty
 1. kontrolují dodržování přípustné tmavosti kouře u provozovatelů velkých, středních a malých zdrojů znečišťování a za nedodržení povinností jim ukládají pokuty
 1. ukládají provozovatelům malých zdrojů znečišťování ovzduší, kteří neplní povinnosti při ochraně ovzduší, opatření ke zjednání nápravy, včetně zastavení nebo omezení provozu zdroje znečištění
 1. rozhodují o výši poplatků za provoz malých zdrojů znečišťování ovzduší

Na úseku nakládání s odpady

Všechny obecní a městské úřady

 1. vydávají souhlas k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území obce
 1. mohou ukládat pokuty fyzickým a právnickým osobám v případech stanoveným zákonem o odpadech

 

 1. mohou právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání stanovit podmínky a lhůty pro zjednání nápravy

 

 1. kontrolují plnění povinností, vyplývajících z obecně závazné vyhlášky

 

 1. určují výši úhrady za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu

 

 1. mohou vyžadovat od fyzických osob prokázání toho, jak naložily s komunálním odpadem.

 

Na úseku ochrany rostlin

Všechny obecní a městské úřady

 1. přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu karanténních škodlivých organismů a předkládají je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 1. vyhlašují začátek leteckého ošetřování porostů

 

 1. evidují stanoviště včelstev.

 

Na úseku zemědělského půdního fondu (ZPF)

Pověřené obecní úřady

 1. vydávají rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF
 1. vydávají souhlas k odnětí půdy o výměře do 1 ha ze ZPF

 

 1. ukládají pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím

 

 1. ukládají změnu kultury na pozemcích o výměře do 1 ha
 1. ukládají odstranění závad zjištěných při kontrolní a dozorové činnosti
 1. rozhodují v pochybnostech o tom, že jde o součást ZPF
 1. udělují souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace zón nebo k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů sídelních útvarů.

Na úseku ochrany přírody a krajiny

Všechny obecní a městské úřady

 1. povolují náhradní výsadbu a vedou přehled pozemků, vhodných k náhradní výsadbě
 1. vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách
 1. vyjadřují se k vyhlašování a rušení zvlášť chráněných území, památných stromů a jejich ochranných pásem
 1. vydávají povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Pověřené obecní úřady dále

 1. registrují významné krajinné prvky
 1. vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma
 1. ukládá pokuty za protiprávní jednání na tomto úseku
 1. vydává souhlas ke zřizování či zrušení účelových komunikací, stezek a pěšin
 1. vdávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných významných krajinných prvků
 1. hodnotí a vymezují místní systém ekologické stability.

Na úseku rybářství

Všechny obecní a městské úřady

 1. vydávají rybářské lístky a schvalují rybářské stráže.

Na úseku myslivosti

Všechny obecní a městské úřady

 1. povolují výjimky ze zákazu vypalování křovin, trávy, plevele a suchého rákosu, mýcení a vyřezávání živých plotů a křovin na honebních pozemcích
 1. omezují vstup do honitby na základě žádosti uživatele honitby
 1. nařizují uživateli honitby krmení zvěře na jeho náklad, pokud tak nečiní.

Na úseku ochrany zvířat proti týrání

Všechny obecní a městské úřady

 1. projednávají přestupky na úseku ochrany zvířat a ukládají pokuty chovatelům.

Na úseku posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

Všechny obecní a městské úřady

 1. oznamují, kdy a kde lze nahlédnout do dokumentace
 1. odesílají vyjádření veřejnosti a obce příslušnému orgánu, který posouzení provádí.

Na úseku živnostenského podnikání

Obecní úřad

 1. vede evidenci soukromě hospodařících rolníků
 1. vydává osvědčení soukromě hospodařícím rolníkům, provádí jejich změny a zrušení

Na úseku loterií jiných podobných her

Obecní úřad

 1. vydává, ruší nebo mění povolení k provozování výherních hracích přístrojů (VHP)
 1. sleduje povinnost provozovatele předkládat vyúčtování provozu jednotlivých VHP
 1. vybírá správní a místní poplatky za provozované VHP
 1. ukládá pokuty za porušování povinností v souladu se zákonem o loteriích a jiných podobných hrách
 1. vydává, ruší nebo mění rozhodnutí o povolení tombol

Na úseku matrik a evidence obyvatel

Obecní úřad

 1. vede evidenci obyvatel, přihlašuje občany k trvalému a přechodnému pobytu
 1. vystavuje potvrzení o pobytu.

 

Pověřené obecní úřady a matriky dále

 

 1. vystavují rodné listy, oddací listy, úmrtní listy
 1. provádění výpisy z matrik, vydávají druhopisy matričních dokladů (rodné, oddací,úmrtní listy)
 1. rozhodují o změně jména a příjmení
 1. provádějí zápisy o určení otcovství
 1. zajišťují výpisy z rejstříku trestů.

Na úseku sociální péče

Obecní úřad

(péče o rodinu a děti, péče o těžce zdravotně postižené občany a staré občany, péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, péče o nezaměstnané, problémové a společensky nepřizpůsobivé občany)

–     rozhoduje o  poskytování jednorázových věcných nebo peněžitých dávek

 1. spolupůsobí při provádění výchovných opatření uložených soudem nebo OkÚ, poskytuje jim potřebné údaje pro řízení a rozhodování ve věcech výchovy a výživy dětí

Pověřené obecní úřady

 1. rozhodují o příspěvku na rekreaci a lázeňskou péči pro důchodce
 1. rozhodují o příspěvku na zvýšené životní náklady pro zdravotně postižené občany
 1. rozhodují o příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
 1. poskytují příspěvek nevidomým občanům na krmivo pro psa
 1. rozhodují o poskytování opakovaných dávek sociálně potřebným občanům (dorovnání do životního minima)
 1. rozhodují o příspěvku na dietní stravování
 1. rozhodují o přiznání příspěvků na péči o osobu blízkou.

Na úseku přestupkové agendy

1.   Na úseku přestupkové agendy

 1. řeší přestupky, jejichž rozhodování v 1. stupni obci náleží dle zákona č. 200/1990 Sb. a ostatních speciálních zákonů v platném znění, vč. Sepisování návrhů na přestupkové řízení a projednávání přestupků.

2.   Na úseku jiných správních deliktů

 1. řeší jiné správní delikty, jejichž rozhodování v 1. stupni náleží obci dle zák. č. 367/1990 Sb. a ostatních speciálních zákonů v platném znění, včetně sepisování návrhů na zahájení řízení a projednávání jiných správních deliktů.

3.   Na úseku ochrany pokojného stavu

 1. vede správní řízení v oblasti veřejného pořádku, směřující k obnovení pokojného stavu podle § 5 občanského zákoníku.

Postup obce při vyřizování žádostí, lhůty

 

Vyřizování peticí podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Hlavní zásady vyřizování peticí:

1.   Se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu (dále peticemi) se může každý sám nebo společně s jinými obracet na státní orgány, do jejichž působnosti patří. Právnické osoby mohou vykonávat petiční právo jen v případě, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

2.   Peticemi se nesmí zasahovat do nezávislosti soudů, petice nesmí vyzývat k porušení

ústavy a zákonů, k popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv

občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení.

3.   K sestavení petice, opatření podpisů pod ní, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ní

mohou občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové

petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18. let, která je bude zastupovat ve styku

se státními orgány. Jestliže petice vzešla ze shromáždění občanů, musí na ní být uvedeno,

z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena, petičním výborem se

v tomto případě rozumí svolavatel shromáždění.

4.   Shromažďovat podpisy pod petici může občan nebo petiční výbor každým způsobem, který neodporuje zákonu. Při podpoře petice občan uvede své jméno a příjmení, rodné číslo a  podpis.

5.   Před podpisem petice musí být každému umožněno, aby se seznámil s jejím obsahem. K podpisu nesmí být nikdo jakýmkoliv způsobem nucen. Pokud podpisové archy neobsahují test petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpořena. Dále na těchto podpisových arších musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn v této věci členy petičního výboru zastupovat.

6.   Petice a podpisové archy mohou být vystaveny bez povolení na místech veřejně přístupných, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. Shromažďovat podpisy může osoba starší 16. let.

7.   Státní orgán, kterému je petice adresována, je povinen petici přijmout. Jestliže věc nepatří do jeho působnosti, postoupí petici do 5. dnů příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. Státní orgán petici posoudí a do 30. dnů písemně odpoví tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede svoje stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Lhůty pro vyřizování peticí podle zákona č. 85/1990 Sb.:

 

1.   Nepatří-li věc do působnosti orgánu, který ji přijal, je povinen ji do 5. dnů od přijetí postoupit příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

2.   Státní orgán, který petici přijal, je povinen do 30. dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal.

Místem pro příjem a vyřizování peticí je obecní úřad.

 

 

Hlavní zásady správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

řád)

Základní procesní práva účastníků řízení:

 

 1. právo dát se zastupovat a být zastupován
 1. právo podat návrh na zahájení řízení (v případech, kdy řízení lze zahájit na návrh účastníka)
 1. právo na oznámení o zahájení řízení
 1. právo být uvědoměn o obsahu řízení
 1. právo žádat potvrzení přijetí podání
 1. právo být uvědoměn  o postoupení podání
 1. právo být přizván k ústnímu jednání, pokud bylo nařízené
 1. právo nahlížet do spisů (s výjimkou protokolu o hlasování) a pořizovat si z nich výpisy, případně fotokopie za úhradu nákladů
 1. právo na doručení nejdůležitějších písemností – právo požadovat prominutí zmeškání lhůty
 1. právo vzít zpět návrh na zahájení řízení u řízení zahájených na návrh
 1. právo navrhovat důkazy a klást při ústním jednání a místním šetření otázky svědkům a znalcům
 1. právo vyjádřit se k podkladu pro rozhodnutí a způsobu jeho zjištění a navrhovat jeho doplnění
 1. právo na oznámení rozhodnutí
 1. právo vyjádřit se k odvolání, podanému jinými účastníky řízení
 1. právo podat návrh na obnovu řízení
 1. právo navrhnout výkon rozhodnutí, pokud je oprávněným z pravomocného rozhodnutí
 1. právo být uvědoměn o zahájení výkonu rozhodnutí
 1. právo podat námitky proti úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí

Základní procesní povinnosti účastníků řízení, jejichž splnění může správní orgán požadovat:

 1. povinnost neprodleně oznámit skutečnosti, nasvědčující vyloučení pracovníka nebo člena
 1. správního orgánu pro pochybnosti o nepodjatosti, jakmile se o nich dozvěděl
 1. povinnost odstranit nedostatky podání
 1. povinnost provádět procesní úkony ve stanovených lhůtách
 1. povinnost nahradit náklady řízení
 1. povinnost navrhnout důkazy, které jsou mu známy
 1. povinnost předložit listinu, potřebnou k provedení důkazu
 1. povinnost předložit předmět ohledání nebo strpět ohledání na místě
 1. povinnost uvést v čestném prohlášení pravdivé údaje
 1. povinnost dostavit se na předvolání ke správnímu orgánu
 1. povinnost podřídit se předběžnému opatření
 1. povinnost neztěžovat postup řízení a při jeho ztížení se podrobit pořádkovému opatření
 1. povinnost splnit ve lhůtě to, co bylo uloženo pravomocným rozhodnutím, resp. podrobit se nucenému výkonu rozhodnutí.

Lhůty ve správním řízení podle zákona č. 71/1967 Sb.:

 

1.   Zahájení řízení

–    dnem, kdy podání účastníka (návrh na zahájení správního řízení u řízení zahajovaných na

základě návrhu) došlo správnímu orgánu, příslušnému ve věci rozhodnout. Pokud se řízení

zahajuje z podnětu správního orgánu, je řízení zahájeno dnem, kdy tento orgán učinil vůči

účastníkovi řízení první úkon.

2.   Lhůty pro rozhodnutí

 1. v jednoduchých věcech rozhodne správní orgán bezodkladně
 1. v ostatních případech (nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak) rozhodne správní orgán do 30. dnů
 1. ve zvlášť složitých případech rozhodne do 60. dnů
 1. nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán
 1. nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30. popřípadě do 60. dnů jinak, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.

3.   Odvolání proti rozhodnutí

 1. odvolání je třeba podat ve lhůtě 15. dnů ode dne oznámení rozhodnutí u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal
 1. nerozhodne-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání, předloží je spolu s výsledky doplněného řízení a se spisovým materiálem odvolacímu orgánu nejpozději do 30. dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo
 1. odvolací orgán rozhoduje o odvolání ve lhůtách uvedených v bodě 2

4.   Obnova řízení

 1. návrh na obnovu správního řízení se podává u správního orgánu 3 měsíce ode dne, kdy se účastník řízení dozvěděl o důvodech obnovy, zásadně však nejdéle do 3. let od právní moci rozhodnutí

5.   Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení

 1. správní orgán zásadně nemůže v mimoodvolacím řízení změnit nebo zrušit rozhodnutí po uplynutí 3. let od právní moci napadeného rozhodnutí

Poznámka: Uvedený text je v celém rozsahu platný pouze v případě, kdy zvláštní právní předpis nestanoví úpravu odlišnou.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se obec ve své činnosti řídí

 

DOPRAVA

Pozemní komunikace

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Silniční doprava

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

TELEKOMUNIKACE

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

ENERGETIKA

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění pozdějších předpisů

FINANCE

Ceny

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti, orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

Daně

Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 303/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon 303/1993 Sb., o zrušení tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění živnostenského zákona

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů fyzických osob a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Devizy

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon

Poplatky:

Správní poplatky

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Místí poplatky

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Veřejné sbírky

Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

KATASTR  NEMOVITOSTÍ

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

PAMÁTKY

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

PODNIKATELSKÁ  ČINNOST

 

Podnikání

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů

Podnikatelské subjekty

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kontrola

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

POZEMKOVÉ  ÚPRAVY

 

Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů

SOCIÁLNÍ  ZABEZPEČENÍ

 

Sociální zabezpečení

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Pojistné

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Rodina

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Pěstounská péče

Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů

Důchody

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Nemocenské dávky

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, dávkách v mateřství, ve znění pozdějších předpisů

Sociální podpora

Zákon č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Životní minimum

Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů

Sociální potřebnost

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

STAVEBNÍ  ČINNOST

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

VNITŘNÍ  SPRÁVA

Matriky

Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení

Zákon č. 55/1950 Sb., o užívání, o změně jména a příjmení, ve znění pozdějších předpisů

Evidence občanů

Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů

Ověřování opisů a kopií listin a pravosti podpisů

Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecními úřady a vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů

Uzavření manželství

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Archivnictví

Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů

Přestupky

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Shromažďování občanů

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Petice

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Požární ochrana

Zákon č. 133/19085 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Policie

Zákon č. 553/1991 Sb.,  o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Obrana

Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a vojenských správních úřadech (branný zákon)

Civilní služba

Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů

Nájemné

Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Státní symboly

Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky ČR, ve znění pozdějších předpisů

Okresní úřady

Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů

Obce

Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Místní referendum

Zákon č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů

Stížnosti

Vyhláška č. 150/1958 Ú.1., o vyřizování stížnosti, oznámení a podnětů pracujících

Správní řízení

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)

Odpovědnost za škodu

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

VÝCHOVA  A  VZDĚLÁVÁNÍ

 

Základní a střední školy

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů

Školská zařízení

Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Státní správa a samospráva ve školství

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů

ZAMĚSTNANOST , BEZPEČNOST  PRÁCE

 

Zaměstnanost

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Bezpečnost práce

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

ZDRAVOTNICTVÍ

 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/66 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o utváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění pozdějších předpisů

ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Fond

Zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění pozdějších předpisů

Ochrana zemědělského půdního fondu

Zákon č. 213/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

 

Životní prostředí

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (ŽP), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ŽP (EIA)

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Ochrana rozstlin

Zákon.č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů

Veterinární péče

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Ochrana přírody

Zákon č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu ŽP ČR, ve znění pozdějších předpisů

Odpady

Zákon. č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů

Ovzduší

Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů

Vody

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Lesy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Myslivost

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Rybářství

Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Přehled předpisů, stanovujících právo občanů žádat informace

 

Zejména :

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Místem, kde se lze seznámit se všemi předpisy je Obecní úřad.

Výroční  zpráva

 

Náležitosti výroční zprávy jsou stanoveny v § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

V Oknech dne  2.1.2003